Vedtægter

Vedtægter

for

Computerklubben Sct. Maria

 

§ 1 Formål 

Klubben har til formål at give kendskab til og vejlede medlemmerne i brugen af computere, 

computerprogrammer, tablets, iPad og smartphones. 

Endvidere arbejde i fællesskab samt efter ønske deltagelse i andre, herunder sociale, 

aktiviteter. 

§ 2 Hjemsted 

Klubben har hjemsted i Tinghuset, Jernbanegade 21a, 4000 Roskilde under regi af 

Frivilligcenter Roskilde (FCR). 

§ 3 Tavshedspligt 

Bestyrelse og instruktører har tavshedspligt, hvis de i forbindelse med hjælpen af medlemmer 

får kendskab til private oplysninger. 

§ 4 Medlemmer 

Som medlemmer kan optages alle borgere, der er fyldt 60 år. 

§ 5 Den daglige ledelse 

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 

Bestyrelsen leder klubbens daglige anliggender og er beslutningsdygtig, når formanden og 

mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

Klubbens midler placeres på en konto i et anerkendt pengeinstitut. Kassereren kan tildeles 

fuldmagt til at disponere over kontoen på bestyrelsens vegne. 

Bestyrelsen holder møde efter behov og indkalder til bestyrelses- og instruktørmøde, når det 

skønnes nødvendigt. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 6 Generalforsamling 

Hvert år i februar afholdes ordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 3 ugers 

varsel. Indkaldelsen vises på klubbens hjemmeside og udsendes til alle medlemmer via mail. 

Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 

2. Årsberetning 

3. Regnskab og budget 

4. Aktivitetsplaner for det kommende år 

5. Behandling af indkomne forslag 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

I lige årstal vælges 2, i ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. 

Suppleanter vælges for 1 år.

Formand og kasserer kan ikke være på valg det samme år.  

På det første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant. 

Der vælges 2 revisorer og 1 suppleant 

Revisorer vælges for 2 år og suppleant 1 år ad gangen. 

9. Eventuelt 

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen og 

vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg. 

Alle afstemninger foregår ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer, 

dog skal afstemningen være skriftlig og anonym, hvis ét medlem begærer dette. 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være 

medlem af bestyrelsen. 

Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer samt hvem bestyrelsen 

måtte have inviteret. 

Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer, som har betalt kontingent. 

Hvert medlem har én stemme. 

§ 7 Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det eller mindst 1/3 af 

medlemmerne begærer det skriftligt med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. 

Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges. 

§ 9 Ophør 

Beslutning om foreningens ophør skal ske på samme måde som vedtægtsændringer. 

Alle likvide midler overdrages til almennyttige formål efter bestyrelsens valg. 

Bestyrelsen bestemmer, hvad der skal ske med klubbens effekter.

 

Således revideret og vedtaget på generalforsamling den 12. februar 2018